Predlog statuta STSS!

Predlog statuta STSS!

Poštovani članovi STSS,

U skladu sa članom 45 statuta STSS, izvršni odbor je utvrdio predlog novog statuta STSS.

Pozivam sve članove STSS da svoje primedbe na predloženi statut dostave elektronskim putem (na office@stss.rs) najkasnije do 19. aprila 2019. godine. Javna rasprava se vodi na taj način što će se predlozi članova STSS, koji budu dostavljeni u navedenom roku, objaviti na ovoj internet strani.

Nakon 19. aprila i završene javne rasprave, IO STSS će da utvrdi konačan predlog statuta, o kom se izjašnjava skupština STSS, u načelu. O predlozima članova koje IO STSS ne usvoji i ne unese u konačan predlog, skupština se izjašnjava pojedinačno.

Molim sve članove STSS da svoje predloge dostave u takvoj formi da se o istom može  glasati “za” ili “protiv”.

Na primer, predlozi mogu da glase:
“briše se član xy”, ili
“menja se član xy, tako da glasi  … ili
“u član xy se dodaje stav koji glasi ….” ili
“posle člana xy dodaje se član yx koji glasi …”
i slično.

Ukoliko skupština usvoji predlog statuta  u načelu, glasanjem o pojedinim predlozima – koji nisu ugrađeni u predlog IO STSS, utvrđuje se konačan  tekst statuta.

U prilogu je obrazloženje sa razlozima za donošenje novog statuta STSS.

Aleksandar Karakašević, predsednik STSS

Obrazloženje!