Изборна скупштина Стонотениског савеза Србије!

На основу члана 37 Пословника о раду скупштине СТСС, извршни одбор СТСС сазива изборну скупштину Стонотениског савеза Србије. Скупштина ће се одржати 20. новембра 2021. године у Београду.

Дневни ред:

  1. избор радних тела и верификације мандата чланова Скупштине,

  2. верификација записника са претходне седнице Скупштине СТСС,

  3. избор председника СТСС,

  4. избор четири члана извршног одбора СТСС,

  5. избор три члана надзорног одбора СТСС,

  6. избор исциплинског судије,

  7. усвајање финансијског извештаја за 2020. годину.

Образложење:

Председнику СТСС истиче редовни четворогодишњи мандат, чиме престаје и мандат свих изабраних органа СТСС.

Кандидата за председника може да предложи најмање 10 чланова СТСС. Предлог мора бити достављен најмање 15 дана пре седнице скупштине. Кандидат за председника је дужан да СТСС достави свој програм рада најкасније 15 дана пре седнице скупштине. Предлози и програми се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs. Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Кандидате за чланове  извршног и надзорног одбора и кандиата за дисциплинског судију предлаже најмање 10 чланова скупштине СТСС. Предлози са кратким образложењима се достављају најмање 7 ( седам) дана пре одржавања седнице скупштине.

Предлози и програми кандидата биће објављени на интернет страници СТСС.

Делегат члана СТСС у скупштини је његов заступник. Друго лице може бити делегат у скупштини на основу писаног, овереног и потписаног пуномоћја члана СТСС, које је достављено СТСС најкасније три дана пре одржавања седнице скупштине. У случају да пуномоћје није достављено, делегат је законски заступник члана СТСС.

Листа чланова СТСС и њихових делегата у скупштини је у прилогу ове одлуке.

Председник ИО СТСС
Александар Каракашевић

Oдлука о делегатима скупштине СТСС 2021/2022
(примeдбе се достављају на office@stss.rs)