Početak takmičenja u ligama STSS

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Ministar zdravlja donosi NAREDBU O IZMENAMA NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA

Naredba je stupila na snagu 10. juna 2020., objavljena 12. juna 2020.

Prečišćen tekst glasi:

NAREDBA

O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 83/2020 i 84/2020)

  1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 500 lica.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

  1. (brisana)
  2. Mere iz tačke 1. ove naredbe traju dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.
  3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Službeni glasnik RS”, broj 78/20).
  4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

Poštovani članovi STSS,

U skladu sa Naredbom ministra zdravlja br. 512-02-9/35/2020-01 od 28.5.2020. koja je stupila na snagu 1.6.2020. i tumačenjem naredbe od strane nadležnih u Ministarstvu omladine i sporta, nastavljaju se takmičenja u ligama STSS, na osnovu odluke IO STSS od 21. maja 2020. godine.

Naredbom ministra zdravlja se utvrđuje da u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju i sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

Na utakmicama ne može biti prisutno više od 50 lica.
Na ulazu za publiku na utakmicama mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju utakmici.
Domaćin utakmice je dužan da obezbedi da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar.
Molim klubove da dostave termine igranja utakmica i da zapisnike sa utakmice neizostavno dostave odmah po završetku.

S obzirom da smo informaciju od ministarstva dobili u poslednji čas, sve utakmice koje su predviđene za sutra, 10. jun, se igraju po rasporedu na sajtu STSS, ukoliko klubovi mogu da organizuju termine u salama i ekipe.

U slučaju da se utakmica ne može odigrati 10. juna, klubovi su dužni da je odigraju najkasnije do srede 17. juna.

Utakmice za 13.-14. jun i 20.-21. jun se igraju po rasporedu u prethodnoj objavi na sajtu STSS.

Molim sve da informacije o terminima odmah dostave elektronskom poštom.

komesar za takmičenja STSS
Predrag Milićević