Registracija igrača i spisak klubova za sezonu 2020/2021

VAŽNO!

Klubovima koji su u postupku registracije i navedeni su na spisku klubova za 2020/2021 je produžen rok za dostavu ugovora sa trenerom, ugovora sa igračima i uplatu članarine.

Klubovi na listi su stekli pravo da budu registrovani:
Spisak klubova 2020/2021!

Spisak igrača!

Spisak igrača po dostavljenim spiskovima klubova; spisak se dopunjava nakon provere pristiglih prijava. Klubovi mogu da dostave primedbe na spisak na e-mail registracija.stss@gmail.com

Evidencija uplata za prelaske igrača!

Rok za dostavu spiskova igrača ostaje 13. avgust.

U sledećoj fazi klubovi dostavljaju spiskove i fotografije sportista, pristupnice, takse, ugovore o dvojnoj registraciji i ugovore o bavljenju sportom ili stipendiranju, ukoliko ih imaju.

Fotografije treba da budu snimljene na svetloj pozadini, samo glava. Fajl sa fotografijom treba da ima naziv ime prezime.

Klubovi će biti registrovani pod uslovom da dostave podatke koji nedostaju i izvrše uplate. Klubovi koji su evidencione obrasce dostavili u pdf formatu ili ih nisu dostavili, treba da ih dostave u excel formatu na adresu registracija.stss@gmail.com.

Klubovi su dužni da dostave ugovore sa trenerima, u skladu sa Pravilnikom MOS o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti kojim je propisano da sportske organizacije mogu obavljati sportske aktivnosti i sportske delatnosti ukoliko imaju  angažovane sportske stručnjake.

Pravilom o članarinama i naknadama u STSS, utvrđeno je da se dodatna kaznena taksa za uplatu nakon utvrđenog roka plaća u iznosu od 50% od utvrđene naknade. Kaznena taksa za netačan podatak u prijavi za registraciju, ili drugu evidenciju STSS, plaća se u iznosu od 100% od utvrđene naknade.

Zbog tekuće vanredne situacije i zahteva sportskih opštinskih saveza  odobrava se dodatni rok za dostavu dokumenata i plaćanje taksi bez kazne.

Sve radnje se mogu izvršiti najkasnije do 25. avgusta bez plaćanja kaznene takse.

Sve primedbe na listu se dostavljaju na email adresu registracija.stss@gmail.com i na office@stss.rs.

Komesar za takmičenja i registraciju
Predrag Milićević