Nacrti pravila – javna rasprava

Poštovani članovi STSS,

IO STSS je produžio javnu raspravu  o nacrtima dva pravila.

Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje primedbe i predloge. Nakon javne rasprave, IO STSS će doneti odluku o pravilima i predlozima.

1.    nacrt – Pravilo o registraciji klubova i dozvoli za sezonu

Dopuna sportskog direktora Stojanova
– u vezi obaveze registracije određenog broja sportista,  na šta je ukazao Slobodan Stojanov, IO STSS je odneo odluku da se od Ministarstva traži tumačenje, s obzirom na specifičnost stonoteniskog sporta, koji je i pojedinačni i ekipni sport.

Slavoljub Kulišić je dostavio više predloga, koji se odnose na ove nacrte ali i na druga pravila koja STSS tek treba da usvoji, predlozi su u prilozima:
– predlog Kulišić-registracija, dozvola za sezonu
– predlog Kulišić-takmičenja
– predlog Kulišić-prijavna lista
predlog Barajevo

2.    nacrt – Pravilo o sportskim objektima

 

Obrazloženje
Zakon obavezuje STSS da donese pravila koja su predmet javne rasprave.

Pravilo o sportskim objektima
Potrebno je da se razmotre svi predloženi uslovi i vrednosti u nacrtu i daju obrazložene primedbe.

Pravilo o registraciji članova STSS (dozvoli za sezonu)
Ovo pravilo menja deo Pravilnika o registraciji koji se odnosi na klubove.
Termin “registracija klubova” Zakon ne koristi, već u članu 158 propisuje “dozvolu za sezonu i obavezuje nacionalni savez da propiše posebne uslove za dobijanje dozvole za sezonu, odnosno takmičenje. Stoga ovo pravilo objedinjuje registraciju i dozvolu za sezonu. Dozvolu za sezonu može dobiti samo sportska organizacija koja ispunjava propisane uslove.

Pravilo o registraciji sportista i prelascima STSS će urediti posebnim pravilom.