Nacrti pravila – javna rasprava

Poštovani članovi STSS

U prilogu su nacrti dva nova pravila STSS. Pozivamo vas da razmotrice nacrte i date svoje predloge za izmene i dopune (sve će biti objavljeno na ovoj istoj strani). Nakon javne rasprave, IO STSS će doneti odluku o pravilima i predlozima.

1.    nacrt – Pravilo o registraciji klubova i dozvoli za sezonu
Dopuna sportskog direktora Stojanova

2.    nacrt – Pravilo o sportskim objektima

Obrazloženje
Zakon obavezuje STSS da donese pravila koja su predmet javne rasprave.

Pravilo o sportskim objektima
Potrebno je da se razmotre svi predloženi uslovi i vrednosti u nacrtu i daju obrazložene primedbe.

Pravilo o registraciji članova STSS (dozvoli za sezonu)
Ovo pravilo menja deo Pravilnika o registraciji koji se odnosi na klubove.
Termin “registracija klubova” Zakon ne koristi, već u članu 158 propisuje “dozvolu za sezonu i obavezuje nacionalni savez da propiše posebne uslove za dobijanje dozvole za sezonu, odnosno takmičenje. Stoga ovo pravilo objedinjuje registraciju i dozvolu za sezonu. Dozvolu za sezonu može dobiti samo sportska organizacija koja ispunjava propisane uslove.

Pravilo o registraciji sportista i prelascima STSS će urediti posebnim pravilom.